Tvärfunktionella team kan vara ett sätt att få fart på digitaliseringen – Veckans spaning

News you want to use week 16.

Ensam är inte stark i en digitaliserad värld. Samarbete mellan såväl intern som externa parter blir allt viktigare för att hantera omställningen till en digital värld samtidigt som verksamheten lyckas skapa något sorts värde för användaren. Det finns studier som indikerar att organisationsstrukturer som baseras på traditionella beslutsvägar och extensiva kontrollsystem kan utgöra ett hinder för det mer dynamiska arbetssätt som är nödvändigt för att operativt agera på marknader som förändras i en allt snabbare takt.

Företag som kategoriseras som digitalt mogna är i mindre utsträckning beroende av hierarkiska strukturer för att fatta beslut. Tvärfunktionella grupper, med möjlighet att ta snabba beslut närmare användaren, kan vara en lösning för att undvika traditionella beslutsvägar. Att i ökad utsträckning avveckla strukturer som baseras på funktionsindelade solis och istället fokusera på tvärfunktionella samarbeten anses vara en viktig komponent för att vara framgångsrik i en digital kontext.

Merparten av alla verksamheter påverkas i i någon form av en omgivning som är allt mer globaliserad, uppkopplade och snabbföränderlig. När förutsättningarna ändras blir även lösningarna på olika utmaningar allt mer komplexa. Nästintill alla initiativ och beslut, så som tillväxtplaner, kostnadseffektivisering eller produktutveckling, kräver insikt och bidrag från personer som arbetar på en rad olika avdelningar och med olika funktioner. Verksamheter som vill uppnå en högre digital mognad behöver genomföra en rad olika initiativ för att kontinuerligt anpassa sig till den förändringar som sker inom det digitala landskapet, en sådan förändring kan vara att forma tvärfunktionella arbetsgrupper.

Läs mer här Lästid 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!