Du, ditt företag och digitalisering – 7 tips som gör det mindre svårt

Den digitala omställningen är något som sker just nu men trots det är det väldigt få verksamheter som faktiskt anpassar sig till de nya förutsättningarna som råder. Många branscher har länge pratat om vikten av att digitaliseras finns det få exempel på företag som verkligen har en affärsmodell och organisation som är digitala. Detta gäller även marknadsavdelningar, byråer och andra aktörer inom marknadsföring.

Det finns idag ett glapp mellan vad som uppfattas som att vara digitalt mogen och att faktiskt vara digitalt mogen inom hela organisationen, ledarskapet, företagskulturen, erbjudandet, metodik och leverans. Nuvarande strukturer, processer och metoder hindrar företag att fullt ut transformeras och bli digitala organisationer.

Att skicka några medarbetare på en kurs räcker inte för att skapa den nyfikna miljön och innovationsdrivna kulturen som digitalisering kräver. Arbetet börjar hos ledningen som måste agera förebilder och genuint tro på den förändring som företaget ska genomgå. Ledningen behöver sedan skapa intern förståelsen för den utvecklingen som företaget ska ta sig an. För att möjliggöra innovation och ökat kundvärde behöver det finnas en företagskultur som uppmuntrar lärande och innovation. Genom att skapa en kultur där nya insikter och kunskap premieras finns möjlighet att kontinuerligt skapa lösningar som marknaden uppfattar som mer attraktiva än det som erbjuds av dina konkurrenter.

Ytterst handlar digitalisering om att möjliggöra ett ökat kund- eller användarvärde vilket på sikt ger ett ökat affärsvärde.

Såhär kan du kan komma igång med digitalisering:

Omvärldsbevaka mera

I takt med att globaliseringen får större effekt på det flesta branscher blir det allt viktigare att ta hänsyn till både makro- och mikrotrender som kan påverka er framtid. Genom att analysera omvärlden och ta beslut som är grundade i fakta ökar sannolikheten att du skapar en utvecklingsplan som gynnar din organisation.

Ledningen måste gå först och agera förebild

Allt förändringsarbete kräver god kommunikation och intern förankring, även digitalisering. Det räcker inte att bara visa några PowerPoints och prata om digitalisering, som ledare måste du även visa genom handling att du tror på det du presenterar. Våga testa nya saker, var ödmjuk och nyfiken, då kommer dina medarbetare följa dig.

Hitta ett gemensamt mål

När är ni digitaliserade och vad kommer det innebära? Ni behöver har en riktning för organisationen som tydligt visar var ni som organisation är på väg och hur alla kan bidra för att komma dit. Målet bör vara tät sammankopplat med ett ökat affärsvärde för att tydligt visa affärsnyttan som digitaliseringen bidrar till.

Acceptera att den digitala omställningen inte är ett projekt

Digitalisering är inget projekt med slutdatum utan ett nytt sätt att arbeta som organisation för att säkerställa långsiktig överlevnad i en allt mer konkurrensutsatt värld. Detta gör att hela organisationen behöver vara involverad och se nyttan med en mer kundfokuserad arbetsprocess.

Prioritera lärande och utveckling av alla medarbetare

För att medarbetare och organisation ska kunna utvecklas behöver alla medarbetare ta in ny kunskap, nya intryck och applicera detta inom organisationen. Den normala arbetsbelastningen minskar inte för att ett företag försöker arbeta mer digitalt vilket gör att tid för lärande behöver avsättas. Om man väljer bort lärande kommer det vara omöjligt att utveckla medarbetarna och därmed företaget.

Våga testa nya saker och utmana dig själv

Samtliga medarbetare, inklusive du som läser detta, behöver utvecklas och utmana dig själv att tänka i nya innovativa banor. Det är enklaste och mest bekväma är alltid att göra saker som man känner sig trygg med och upplever att man kontrollerar, problemet med detta är att det inte leder dig framåt. Utmana dig själv att testa nya saker, lär dig något nytt varje vecka och var nyfiken inför nya förslag och idéer.

Kom igång bara

Ta fram en strategi för er digitalisering, förankra den i ledningsgruppen och kör igång. Det blir inte bättre för att ni väntar ett år till.

För att dra nytta av digitaliseringen krävs det mer än att bara ta fram en ny app, bygga om hemsidan eller tillsätta en tjänst som ”Digitalt ansvarig”. Digitalisering handlar om att genom ny kunskap och insikter skapa ett tjänster och produkter som användaren uppfattar som värdeskapande. Genom att skapa en organisation som präglas av lärande, innovation och nyfikenhet skapas möjlighet att skapa värde för kunder och användare vilket ökar chanserna för långsiktig lönsamhet och överlevnad för ditt företag.

 

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
 
 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!