, ,

5 saker som blir viktiga för konsumenter under 2018

Framgångsrik kommersiell kommunikation handlar till stor del om att övertyga människor att ta ”ett nästa steg” i just den riktningen som avsändaren önskar. Genom att förstå, och tillgodose, människors behov ökar sannolikheten att kunden eller användaren tar ett steg närmare målsättningen som är satt för kommunikationen. Förståelse för människors drivkrafter, behov och rädslor ökar insikten om trender i samhället vilket underlättar planering av kommunikation. De senaste åren har i många delar av världen varit turbulenta inom en rad områden vilket gjort att ett antal trender blivit mer framträdande och antagligen kommer spela fortsatt stor roll i samhället under 2018.

Trygghet – behovet av säkerhet och garantier
Misstron mot medmänniskor, myndigheter och företag har växt sig starkare. För att företag och varumärken ska skapa tilltro mot konsumenter och användare behöver det implanteras en uppdaterad syn på transparens, hypertransparens som även innefattar obekväm fakta. Att konsumetern efterfrågar transparens och tydlighet från företag är inget nytt men då vi nu befinner oss i en era som kännetecknas av ”fake news”,, MeToo, misstro mot myndigheter och företag blir det än viktigare att vara genuin och ärlig för att inte förlora kunder och användare. Kortvariga kampanjer, eller tillfälliga initiativ, räcker inte för att övertyga dagens upplysta konsumenter. En undersökning av IPSOS visar att hela 42 % av konsumenter misstror företag och varumärken vilket indikerar att det finns en förbättringspotential.

Vad innebär detta för ditt företag?

 • Det räcker inte att du, eller dina medarbetare, berättar för kunder att ni är ärliga. Det behöver valideras av en självständig tredje part.
 • Var redo att prata om allt, inte bara de delar du själv vill framhäva. Uppmärksamma att du är medveten om eventuella svagheter eller tillkortakommande och förklara hur ni arbetar med att förbättra detta.
 • Finns det ämnen eller områden inom din bransch som ingen vill prata om och som döljs i dunkel? Var den modiga aktören och våga ta ställning i frågan.

Sammanhang – behovet av att interagera med andra
Konsumenter är idag en inte bara en motpart som ska faktureras, konsumenter bidrar till att skapa varumärket. Konsumenter är idag inte bara en grupp som gör spontana köp utan en del av varumärkets gemenskap och spelar en aktiv roll i skapandet av varumärkets framtid. Varumärken har sedan lång tid försökt att involvera och engagera konsumenter kring och i varumärkets kampanjer. Digitala lösningar och funktioner möjliggör för företag att i högre grad än tidigare involvera konsumenter på ett tidigt stadie av exempelvis produktutveckling.

Vad innebär detta för ditt företag?

 • Lita på den community som finns runt ditt varumärke och belöna deras lojalitet med utökat ansvar och möjlighet att påverka.
 • Var bered på att öppna upp känsliga delar av din verksamhet så som produktutveckling.
 • Den community som finns runt ditt varumärke kan potentiellt bli de största förespråkarna för ditt varumärke och försvara dess tillkortakommande.

Status – behovet av validering i sin sociala kontext
Epitetet influencer var tidigare något som endast ett fåtal personer kunde använda sig av. Detta har nu demokratiserats vilket gör att det numera mer handlar om att varumärken och deras communities kommunicerar på ett personligt plan. Från att varit beroende av sina följare har influencer, efter att byggt upp ett stort antal följare, börjat samarbeta med annonsörer och istället blivit beroende av dessa. När följare och konsumenter insåg denna förskjutning av fokus riktades istället uppmärksamheten mot personer i deras direkta närhet och omgivning. Tilltron finns idag bland jämlikar i sitt nätverk. Detta har skapat en ny trend av microinfluencers med långt färre följare än giganterna men en tydlig status i den lilla kretsen där de agerar.

Vad innebär detta för ditt företag?

 • Genom att sammanföra olika micro-communities av ambassadörer finns potential för ambassadörerna att bli ännu starkare.
 • Dessa communities har inte bara möjlighet att förmedla ett budskap utan kan även skapa bättre insikt om dina kunder.
 • Ifall den individuella ambassadören får stärkt status kan detta även gynna det avsändande varumärket.

Tillväxt – behovet av att lära sig, utvecklas och växa
Perspektiv på olika frågor blir allt viktigare. Genom att kombinera olika synpunkter och förhållningssätt skapas en möjlighet att leverera en mer komplett upplevelse. Varumärken behöver arbeta allt hårdare för att säkerställa att kommunikationen reflekterar det samhälle där vi lever. Det går att se allt mer kommunikation och annonsering som inkluderar en rad olika perspektiv med utgångsläget att upplevelsen stärks när olika sätt att tänka, åsikter, och bakgrunder inkluderas. Framöver kommer vi fortsatt se ett fokus på att lyfta fram olika perspektiv och omfamna tankar och idéer som avviker.

Vad innebär detta för ditt företag?

 • Detta öppnar upp för varumärken att visa upp en mer mångfacetterad bild av företaget för att påvisa mer än bara en sida av varumärket.
 • När ett varumärke visar olika sidor av sitt varumärkes identitet öppnar man även för möjligheten att nå nya målgrupper genom ökad relevans.

Samvete – behovet av att skapa värde för andra
Varumärken har under alla tider försökt att dela med sig av värderingar till sin publik. Företag och varumärken plockar upp kunders värderingar och speglar dessa tillbaka till kunderna för att bygga starkare relationer. Det som nu växer fram är en situation där varumärken tar rollen av moderator och fokuserar på att öppna upp dialog mellan konsumenter och communities som finns nära varumärket. Varumärken ska inte välja sida och skapa dialog mellan olika sidor.

Vad innebär detta för ditt företag?

 • När man ser båda sidor av en argumentation skapas möjlighet att lyfta fram den egna ståndpunkten i en relevant kontext som gör det möjligt för konsumenten att själv skapa sig en uppfattning.
 • Förståelse och intresse för motpartens åsikter och synsätt kan hjälpa till att stärka det egna varumärkets förhållningssätt.
 • Tidigare har ingen varit redo att diskutera med meningsmotståndare men i en värld full av snabbrörliga konsumenter kan ett ställningstagande i en fråga på sikt skapa nya intäkter.
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!